معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی

مجموعه مطالب معماری و تکنولوژی ساختمان

طراحي بناهاي درماني-نشریات برنامه و بودجه

طراحي بناهاي درماني (1) - جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش هاي بستري داخلي/جراحي

Code287-1-1.pdf

طراحي بناهاي درماني (1) - جلد چهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش هاي بستري

Code287-1-4.pdf

طراحي بناهاي درماني (1) - جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش هاي بستري داخلي / جراحي

Code287-1-3.pdf

طراحي بناهاي درماني (1) - جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش هاي بستري داخلي/جراحي

Code287-1-2.pdf

 

طراحي بناهاي درماني (2) - جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U

Code287-2-1.pdf

طراحي بناهاي درماني (2) - جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U.

Code287-2-2.pdf

طراحي بناهاي درماني (2) - جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش هاي مراقبت ويژه I.C.U

Code287-2-3.pdf

طراحي بناهاي درماني (2) - جلد چهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش هاي مراقب

طراحي بناهاي درماني(3) - جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش اعمال زايمان

Code287-3-1.pdf

طراحي بناهاي درماني(3) - جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش اعمال زايمان

Code287-3-2.pdf

طراحي بناهاي درماني(3) - جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش اعمال زايمان

Code287-3-3.pdf

طراحي بناهاي درماني(3) - جلد چهارم: راهنماي گروه بندي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني بخش اعمال زايم

Code287-3-4.pdf

 

Code287-2-4.pdf

طراحي بناهاي درماني(5) - جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش مراقبت ويژه نوزادان NICU

Code287-5-1.pdf

طراحي بناهاي درماني(5) - جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش مراقبت ويژه نوزادان NICU

Code287-5-2.pdf

طراحي بناهاي درماني(5) - جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش مراقبت ويژه نوزادان NICU

Code287-5-3.pdf

طراحي بناهاي درماني (10) - جلد اول: راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش كاتتريزاسيون قلب

Code287-10-1.pdf

طراحي بناهاي درماني (10) - جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش كاتتريزاسيون قلب

Code287-10-2.pdf

طراحي بناهاي درماني (10) - جلد سوم: راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش كاتتريزاسيون قلب

Code287-10-3.pdf

طراحي بناهاي درماني ( 11) ( جلد يکم ) راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش اعمال جراحي قلب باز نش

Coce287-11-1.pdf

طراحي بناهاي درماني ( 11) ( جلد دوم ) راهنماي طراحي تاسيسات مکانيکي بخش اعمال جراحي قلب باز – نشريه

Code287-11-2.pdf

طراحي بناهاي درماني ( 11) ( جلد سوم ) راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش اعمال جراحي قلب باز - نشريه شما

Code287-11-3.pdf

طراحي بناهاي درماني ( 12) ( جلد يکم ) راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري CSICU بخش مراقبت ويژه جراحي

Code287-12-1.pdf

طراحي بناهاي درماني ( 12) ( جلد دوم ) راهنماي طراحي تاسيسات مکانيکي CSICU بخش مراقبت ويژه جراحي قلب

Code287-12-2.pdf

طراحي بناهاي درماني ( 12) ( جلد سوم ) راهنماي طراحي تاسيسات برقي CSICU بخش مراقبت ويژه جراحي قلب

Code287-12-3.pdf

 


برچسب‌ها: ضوابط, آیین نامه, معیار طراحی, درمانی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سجاد نازی  |