معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی

مجموعه مطالب معماری و تکنولوژی ساختمان

آموزش پرسپکتیو

آموزش پرسپکتیو یک نقطه ای

ابتدا به تعریف چند موضوع می پردازیم
خط p.p ............................. پرده تصویر
خط HL ............................. خط افق
خط GL ............................. خط زمین
نقطه sp ........................... چشم ناظر
نقطه vp ......................... نقطه گریز
خط افق: خطی است که در راستای دید ماست و همیشه vp‌ ( نقطه گریز ) بر روی آن قرار دارد و در پرسپکتیو یک نقطه ای در راستای sp (‌ناظر‌) قرار دارد.
برای شروع پرسپکتیو یک نقطه ای ابتدا از sp به یکی از گوشه های ضلعی که منطبق به خط p.p است وصل میکنیم ، محل برخورد آنها را عمود بر GL‌ ترسیم میکنیم ،محل برخورد با GL ، تصویر همان گوشه از ضلع مورد نظر است. همین کار را برای گوشه دیگر ضلع انجام می‌دهیم سپس از محل برخورد خطوط عمود بر GL خطی به vp ( نقطه گریز ) وصل می کنیم.
از sp به گوشه دیگر خطی که در راستای عمودی خط p.p است وصل می کنیم ، نقطه برخورد با p.p را عمود بر GL‌ ترسیم میکنیم ، محل برخورد خط با خطی که به vp‌ (نقطه گریز)
وصل شده بود،تصویر همان گوشه دیگر ضلع عمود بر p.p است.

نکته: در پرسپکتیو یک نقطهای تمام خطوطی که موازی با خط p.p (‌پرده تصویر (است را موازی با خط GL ترسیم می کنیم و خطوطی که در راستای عمودی خط p.p (‌پرده تصویر (است را در راستای نقطه گریز ترسیم می کنیم.


توجه: برای بدست آوردن نقطه شروع پلانهای که از صفحه تصویر p.p فاصله دارند ، ابتدا یکی از گوشه های ضلعی که نزدیکتر است به p.p را عمود بر GL‌ ترسیم میکنیم ، سپس از محل برخورد آن با GLرا به vp ( نقطه گریز ) وصل می کنیم.حال از sp خطی به همان گوشه وصل می کنیم محل برخورد آن با p.p‌ را عمود بر GL می کشیم هرجا خطی که قبلا به نقطه گریز (vp) وصل شده بود قطع کرد، تصویر همان نقطه از گوشه مورد نظر است.

ارتفاع:
برای ارتفاع دادن به پلان در پرسپکتیو های دید انسانی باید حتما اندازه ارتفاع را از روی خط زمین GL‌ به صورت عمود داده شود ، آنگاه صفحه روی حجم را مطابق صفحه زیرین یا کف ترسیم می کنیمدر آخر خطوط اضافی را پاک کنید تا حجم مورد نظر خود ، را نشان دهد.


منبع: memarejavan1386.blogfa.com

آموزش پرسپکتیو دو نقطه ای


ابتدا برای پیدا کردن نقاط گریز در پرسپکتیو دو نقطه ای از SP که همان ناظر باشد یک خط به موازات باله سمت چپ پلان رسم کرده تا خط PP که همان پرده تصویر باشد را قطع کند سپس از نقطه برخورد آنها خطی عمود بر خط HL ترسیم کرده محل برخورد با خط HL (خط افق) همان نقطه گریز vpr است همین امر را برای نقطه گریز سمت راست انجام می دهیم.
توجه : برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت چپ میل دارند از vprاستفاده میکنیم و برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت راست میل دارند از vpl استفاده میکنیم
سپس خطی از sp (( ناظر‌)) به یک گوشه از پلان ترسیم می کنیم بهتر است برای شروع آن گوشه ای که نزدیکتر است به خط p.p را انتخاب کنید، محل برخورد خط با p.p را عمود بر خط GL ( خط زمین ) وصل می کنیم ، محل برخورد خط با GL تصویر همان گوشه ای است که برای شروع انتخاب کرده‌ایم ، آنگاه محل برخورد خط با خط GL را به نقطه گریز vpr یا vpl وصل می کنیم،
توجه داشته باشید که برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت چپ میل دارند از vprاستفاده میکنیم و برای ترسیم ضلعهای از پلان که به سمت راست میل دارند از vpl استفاده میکنیم
سپس از sp ((ناظر)) به سر دیگر همان ضلع از پلان خطی ترسیم می کنیم هر جا خط ،خط p.pرا قطع کرد خطی عمود بر GL می کشیم ،محل برخورد خط عمود شده بر GL با خطی که قبلا از تصویر نقطه اول ضلع به vpr یا vpl وصل شده بود ،نقطه پایانی ضلع مورد نظر ماست.
این عمل را برای درگر ضلع های پلان تکرار می‌کنیم تا تصویر پلان کامل شود،
ارتفاع:
برای ارتفاع دادن به پلان در پرسپکتیو های دید انسانی باید حتما اندازه ارتفاع را از روی خط زمین GL‌ داد ، آنگاه صفحه روی حجم را مطابق صفحه زیرین یا کف ترسیم می کنیم
نکته: برای بدست آوردن نقطه شروع پلانهای که از صفحه تصویر p.p فاصله دارند ، ابتدا یکی از ضلعهای که نزدیکتر است به p.p را ادامه میدهیم تا p.p را قطع کند ، از محل برخورد آنها عمود بر GL رسم می کنیم ،سپس از محل برخورد آن با GL به نقطه گریز مربوط به همان ضلع وصل مکنیم
حال از sp خطی به همان گوشه وصل می کنیم محل برخورد آن با p.p‌ را عمود بر GL می کشیم هرجا خطی که قبلا به نقطه گریز (vpr یا vpl) وصل شده بود قطع کرد، تصویر همان نقطه از گوشه مورد نظر است.


در آخر خطوط اضافی را پاک کنید تا حجم مورد نظر خود ، را نشان دهد.

منبع: memarejavan1386.blogfa.comایجاد پرسپکتیو بدون استفاده از ابزار:

وقتی شما در مورد پرسپکتیو مطالعه می کنید خیلی زود در میابید که شکل ظاهری اشیایی که روی آنها کار می کنید با آنچه واقعا فکر می کنید هستند کاملا متفاوتند.به عنوان مثال یک مکعب را در نظر بگیرید ،شما می دانید که مکعب شش وجه کاملا مساوی دارد که همه ی آنها نیز مربع هستند.با این وجود اگر شش مربع بر کاغذ بکشید و آنها را به هر طریق که امکان دارد با هم ترکیب کنید،نتیجه ی نهایی قطعاً یک مکعب نخواهد بود.
مثال دیگر استوانه است .شما می دانید که بالای یک استوانه به شکل یک دایره ی کامل است.اما به ندرت آنرا به صورت دایره می بینید مگر اینکه بصورت عمودی به آن نگاه کنید.در واقع آنرا به صورت بیضی یا یک خط راست می بینید.با این وجود می دانید که شکل اصلی آن یک دایره است.
بنابراین وقتی از خود می پرسید چگونه می شود چیزی را طراحی کرد نه تنها باید خود این چیزها را بشناسد بلکه می بایست اصول پرسپکتیو را فرا گرفته باشید.علم پرسپکتیو به ما اصولی را یاد می دهد که بوسیله ی آنها اشیا مورد نظرمان را بطور صحیحی بر کاغذ بکشیم -نه آنطور که واقعا هستند بلکه آنطوری که از نقطه ی دیدی خاص مشاهده می شوند .تمرین برای ایجاد پرسپکتیو بدون استفاده از ابزارهای طراحی و رسم،شما را به مهارتی بر اصول اولیه ی آن می رساند که بر مشکلات طراحی فائق آیید.
در جریان این تاپیک تنها تعدادکمی از اصول مهمتر بصورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرند،شما باید حین خواندن این مباحث نظری به پرسپکتیو دور و اطراف محیط واقعی خود توجه داشته باشید به عنوان مثال اگر روی دایره ها و بیضی ها مطالعه می کنید به تمام اشیا قوسی شکل مثل صفحه ساعت ،سطل آشغال و یا دیگر فرمهایی که هر روزه می بینید توجه داشته باشید.
دو اصل مهم:
در مورد پرسپکتیو تنها تعداد کمی اصل پایه و مهم وجود دارد دو موردی که در ذیل می آید مهمترین آنها هستند:
1.اندازه شی ء مورد نظر به نسبت فاصله ی وجهی از آن که با زاویه ی قائمه توسط چشم دریافت می شود در جهتی که آن شیء دیده می شود کاهش پیدا می کند.
2.یک سطح تنها موقعی به شکل واقعی خودش دیده می شود که ابعاد آن موازی با خط دید چشم باشد یا به عبارت دیگر موقعی که بین خط دید چشم و سطح شیء مورد نظر زاویه ی قائمه ساخته شود.
اصل اول را به راحتی می توانید با ایستادن نزدیک به پنجره و نگاه مستقیم از آن به بیرون مورد آزمایش قرار دهید.طول ساختمان کامل در فاصله ی دور فقط چند سانتی متر به نظر می رسد.اگر چند شیء با اندازه های مساوی اما در فاصله های متفاوت نسبت به شما قرار داشته باشند به این موضوع توجه کنید که نزدیک ترین آنها از همه بزرگتر و بقیه به نسبت فاصله ای که با شما دارند کوچک و کوچکتر به نظر می رسند.
اصل دوم را نیز می توان به راحتی ثابت کرد.موقعیکه یک سطح (برای مثال انتهای دایره ای شکل یک استوانه را درنظر بگیرید )در زاویه ی قائمه با خط دید چشم قرار ندارد ابعاد آن تغییر کرده و کوچکتر می شود.به عبارت کاملترموقعیکه موضوع می چرخد،بعد کمتری از آن به نظر می آید و اگر آنقدر بچرخد که سطح مور نظر کاملاً در امتداد خط دید چشم قرار بگیرد و خیلی ساده به صورت یک خط به نظر می آید .این تغییرات در شکل را (فشرده شدن foreshortening)می گویند.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سجاد نازی  |