معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی

مجموعه مطالب معماری و تکنولوژی ساختمان

منابع و مأخذ درس روش تحقیق در شهر سازی

منابع  و مأخذ  درس روش تحقیق در شهر سازی:

 

1) شیوه ارائه مطالب علمی- فنی (سید تقی رانکوهی - انتشارات جلوه)

2) مقدمه ای بر روش تحقیق علوم انسانی(دکترمحمد رضا حافظ نیا - انتشارات سمت)

3) مقدمه ای بر روش در مدیریت(دکترغلام رضا خاکی - انشارات دانشگاه آزاد)

4) منطق اجتماعی-روش تحلیل مسائل اجتماعی(ریمون بودون - ترجمه ی عبدالحسین نیک گوهر-انتشارت جهان)

5) روش تحلیل محتوا (فیروز توفیق -انتشارات آگاه)

6) کاربرد روش های نمونه گیری در علوم اجتماعی (لینا مکملییان - ترجمه ی پرویز شیرانی )

7) روش تحقیق در علوم اجتماعی(ربمون کیوی - لوک وانکا - ترجمه ی عبدالحسین نیک گوهر)

8) راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (دلبرت بیلر ترجمه ی هوشنگ نایبی - نشر نی)

9) روش های تحقیق در معماری(لیندا کروت - دیوید وانگ - ترجمه ی علیرضا عینی فر)

10) طراحی پژوهش های اجتماعی (نور من بلیکی - ترجمه ی حسن چاوشچیان - نشرنی)

11) تحقیق پیمایش راهنمای عمل(جکیی ادوارذ- ترجمه ی سیدمحمد عراقی و داود ایزدی - دفتر پژوهش های فرهنگ)

12) مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق(دکتر حسین سرایی - انتشارات سمت)

13) پیمایش در تحقیقات اجتماعی( دی ای دواس- ترجمه ی هوشنگ نایبی - نشر نی)

14) روش های نمونه گیری(دس راج -ترجمه ی ابولقاسم بزرگ نیا - سید مجتبی حسینیون- انشارات آستان قدس)

15) روش های علمی تحلیل مسائل شهری (آنتنی کاتا نیزی - ترجمه ی مزینی- نشر دانشگاه تهران)

16) تدوین طرح پژوهش شهری(گ.آنورانویچ - گ.ریپوسا - مرکز مطالعات برنامه ریزی وزارت کشور)17) ایرن شهر- روستا-عشایر(مجموعه مقالات)(کارت اهلرس - ترجمه ی عباس سعیدی)

18) روش های تحلیل منطقه ای(والتر ایزاد - ترجمه یداریوش کاظم زاده صمیمی- دانشگاه ملی ایران)

19) روش های علمی تحقیق به همراه نظریه ارزش یابی( پرویز تاجداری - انتشارات اتا)

20) پژوهش در اینترنت (نایل ادو کارتای - ترجمه ی سیروس موسوی - انتشارات تحقیق و توسعه صدرا)

21) مقدمه ای بر روش تحقیق در شهرهای ایران( یدالله فرید- موسسه تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی سلسله شهرسازی)

22) تکنیک های خاص تحقیق با تکیه بر برنامه ی آماریspss) -  ذبیح الله صدفی- سکینه بابایی)

23) تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی جلددوم کند و کاوها و پنداشته ها ( فرامرز رفیع پور- شرکت سهامی انتشار)

24) فلسفه ی علم(نیکلاس کاپالدی - ترجمه ی علی حقی- انتشارات سروش)

25) برنامه ریزی و کنترل پروژه(محمود نادری پور - انشارات سازمان برنامه بودجه)

26) پژوهش مشارکتی (ناصرفرشاد گوهر - محمد تقی ضیاعی بیگدلی- انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی)

27) کند و کاو ها و پنداشته ها (مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی)(دکتر فرامرز رفیع پور- شرکت سهامی انتشارات)

28) پوزتیو سیم (بها الدین خرمشاهی- مرکز انتشارات علمی- فرهنگی)
http://zanjanshahrsaz.blogfa.com/post-30.aspx
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سجاد نازی  |